Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – AMFORE BV

Artikel 1. Algemeen – toepassingsgebied

1.1 De Algemene Voorwaarden van AMFORE BV, gevestigd te 9050 Gentbrugge, Frederik Burvenichstraat 216 (KBO nr. 0801.789.429) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de klant en AMFORE, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.2 Elke bestelling door de klant bij AMFORE houdt de kennisname en aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden en sluit uitdrukkelijk de toepassing van de eigen voorwaarden van de klant uit.

Artikel 2. Prijs – Betalingsmodaliteiten

2.1 Alle facturen van AMFORE zijn, behoudens andersluidende bepaling op de factuur of anders schriftelijk overeengekomen, op de factuurdatum contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van AMFORE of op door AMFORE aangewezen bankrekeningen.

2.2 Bij gebreke aan tijdige betaling zal op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het factuurbedrag een verwijlintrest van 12% verschuldigd zijn. In dat geval wordt het factuurbedrag tevens bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd, onverminderd het recht van AMFORE om een hogere schadevergoeding te vorderen. Alle kosten veroorzaakt door gebrek aan of vertraging van betaling zijn ten laste van de klant/koper

2.3 De laattijdige of zelfs gedeeltelijke niet-betaling van één factuur stelt alle openstaande (en zelfs niet vervallen) facturen onmiddellijk en conform deze Algemene Voorwaarden opeisbaar. AMFORE behoudt zich het recht voor om elke verdere prestatie op te schorten tot het moment van volledige betaling.

2.4 AMFORE heeft het recht de betaling van een voorschot te eisen alvorens enige prestatie te leveren. AMFORE behoudt zich het recht voor, zelfs na bestelbevestiging, waarborgen van betaling te eisen en verdere uitvoering van de overeenkomst uit te stellen zolang deze waarborgen niet gegeven zijn. Bij gebrek aan de geëiste waarborgen kan AMFORE de overeenkomst zonder enige gerechtelijke tussenkomst of voorafgaande aanmaning ontbinden. Bij gebrek aan betaling van een bepaalde levering heeft AMFORE bovendien het recht de uitvoering van de overeenkomsten met de klant op te schorten of te ontbinden bij eenvoudige notificatie, onverminderd het recht op schadevergoeding.

2.5 Door AMFORE verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerteaanvraag vanwege de klant verbinden AMFORE niet, zijn louter indicatief en informatief en ten allen tijde vatbaar voor wijzigingen door AMFORE.

Artikel 3. Levering

3.1 Door AMFORE gestelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst omtrent een gegarandeerde uitvoeringstermijn.

3.2 Overeengekomen leveringstermijnen zullen door AMFORE zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch overschrijding daarvan maakt AMFORE niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

3.3 De zaken die door AMFORE in bruikleen worden gegeven aan de klan (bvb bloempotten, vazen, ..) dienen uiterlijk 14 dagen na levering terug bezorgd te worden op de maatschappelijke zetel van AMFORE.

Artikel 4. Aanvaarding en klachten

4.1 De in ontvangstneming van der goederen behelst automatisch de aanvaarding van de hoeveelheden en de staat der geleverde goederen, behoudens op de factuur door de klant vermelde opmerkingen. De klant moet op het ogenblik van de materiële levering eventuele klachten of bezwaren laten gelden. Gebrek aan protest of voorbehoud brengt onherroepelijk aanvaarding met zich mee en verzaking van elk recht op verhaal.

4.2 Klachten inzake de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd op de maatschappelijke zetel van AMFORE toe te komen. Na deze vervaltermijn wordt de factuur geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard door de klant.

Artikel 5. Annulering en Overmacht

5.1 In geval van annulering van een bestelling, éénzijdige verbreking van de overeenkomst en/of de onmogelijkheid van levering door toedoen van de klant, zal AMFORE het recht hebben een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 30% van de geannuleerde bestelling, zonder dat AMFORE de werkelijk geleden schade dient te bewijzen. AMFORE behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de forfaitaire vergoeding overstijgt.

5.2 Indien AMFORE de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, vreemde oorzaak, fout van een derde en/of de klant, ongeval, staking, technische panne, weersomstandigheden,…, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan of kan de overeenkomst door AMFORE worden opgezegd, zonder dat daardoor een recht van schadevergoeding ontstaat in hoofde van de klant. AMFORE zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het geval van overmacht.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven alle verkochte goederen, niettegenstaande enig strijdig beding, eigendom van AMFORE tot op het tijdstip van volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. 6.2 Het risico en de juridische bewaarneming van de verkochte goederen wordt overgedragen aan de klant vanaf de levering.

Artikel 7. Varia

7.1 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar wordt bevonden laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige bepalingen onverkort. Afstand van één bepaling heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

7.2 Enkel de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden heeft rechtskracht. Vertalingen zijn louter informatief en ondergeschikt aan de Nederlandstalige versie.

7.3 Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.